Informace o TDS Brno

Technický dozorčí spolek Brno (TDS) byl založen v roce 1992 jako sdružení podle zákona č. 83/1990 o sdružování občanů. Registrace na Ministerstvu vnitra ČR byla provedena 09.06.1992 pod č. VSC/1_11894/92_R.Cílem sdružení TDS Brno je poradenství a spolupráce s výrobci a provozovateli technických zařízení. Působnost v oblasti technické, dozorčí, zkušební a certifikační se uskutečňuje v souladu s příslušnými právními předpisy. K těmto cílům náleží ochrana životního prostředí a ekologie. Nejvyšším orgánem sdružení TDS Brno je konference delegátů za příslušné regiony, řídícím a výkonným orgánem je zvolená 9 členná Technická správní rada, jejichž funkční období jsou tři roky. Revizní komise kontroluje hospodaření sdružení TDS Brno a správu jeho majetku nejméně jednou ročně, upozorňuje Technickou správní radu na zjištěné nedostatky a kontroluje jejich odstranění.  Na základě změny stanov z 28.11.1997, registrace VSC/1-11894/92R a v souladu s ustanovením § 6 odst2) písma Zákon č. 83/90 Sb., zřizuje TDS organizační jednotky v souladu s činnostmi sdružení . Organizačními jednotkami jsou odborné sekce, samostatně hospodařící. O zřizování nebo zrušení, případně změn týkající se činnosti organizační jednotky, rozhoduje Technická správní rada (TSR) TDS.  V současné době jsou zřízeny čtyři samostatné odborné sekce:

Sekce materiálů a svařování (TDS - SMS )

Sekce řízení jakosti a certifikace (TDS SŘJC )více na www.tdscert.cz

Sekce vzdělávání (TDS SV)